TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-12-04 D. SPRENDIMAS NR. S1-373 ,,DĖL TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-02-28D. SPRENDIMO NR. S1-45 ,,DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Parsisiųsti MS Word formatu

ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Parsisiųsti MS Word formatu

LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS 2013M. KOVO 8D. ĮSAKYMAS NR.V-7 ,,DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ MAITINIMĄ IR UGDYMO SĄLYGŲ TENKINIMĄ NUSTATYMO“

Parsisiųsti MS Word formatu