VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ-DARŽELĮ TVARKA

 

 1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą ir vaiko sveikatos būklės pažymėjimą, prašymai registruojami.
 2. Visą informaciją apie vaikų priėmimą rengia ir skelbia lopšelio-darželio vadovai.
 3. Globos grupių vaikai priimami pagal Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą arba teismo sprendimą dėl globos skyrimo ir apgyvendinimo.
 4. Atsižvelgiant į ugdymo turinį, vaikų amžių ir poreikius, vaikai priimami į:
 • lopšelio grupes –0-3 metų amžiaus;
 • darželio grupes –3-6 metų amžiaus;
 • priešmokyklinio ugdymo grupes 5-6/7 metų amžiaus;
 • į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami tie vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų prašymu gali būti teikiamas anksčiau, jeigu vaikas yra pakankamai tokiam ugdymui subrendęs, bet ne anksčiau negu jam sueis 5 metai ir tokiam priėmimui pritarus psichologiniai tarnybai.
 1. Priimant vaikus į lopšelį-darželį, prioritetai teikiami neįgaliems vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, mokinių ir studentų, besimokančių dieniniuose mokyklų skyriuose, socialiai remtinų šeimų vaikams ir šeimoms, kuriose yra 3 ir daugiau vaikų arba vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas.
 2. Vaikų grupės formuojamos kasmet iki rugpjūčio 31d. iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų: lopšelio grupėje nuo 0 iki 1,5 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, o nuo 1,5 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų; darželio grupėse – ne daugiau kaip 20 vaikų, globos grupėse- ne daugiau kaip 9 vaikai, priešmokyklinėje grupėje – ne daugiau kaip 20 vaikų.
 3. Integruojant specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes bei komplektuojant specialiojo ugdymo grupes, taikomas koeficientas 2 vaikams, turintiems nežymių sutrikimų ir koeficientas 3 vaikams, turintiems kompleksinių sutrikimų.
 4. Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas organizuojamas vadovaujantis Specialiojo ugdymo įstatymo nuostatomis.
 5. Vaikai į lopšelį-darželį priimami esant laisvoms vietoms per visus metus.
 6. Vaikų priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas dvišale ugdymo sutartimi, kurioje aptariami lopšelio-darželio ir vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo lopšelio-darželio direktorius ir vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai). Vienas egzempliorius įteikiamas vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams), kitas segamas į vaiko asmens bylą.
 7. Ugdymo sutartis registruojama bendroje lopšelio-darželio ugdymo sutarčių registracijos knygoje.
 8. Sudarius ugdymo sutartį, vaikas įtraukiamas į bendrąjį lopšelio-darželio vaikų sąrašą.
 9. Vaikų paskirstymas į grupes ir priėmimas į lopšelį-darželį įforminamas lopšelio-darželio direktoriaus įsakymu.
 10. Vaikui išvykus į kitą lopšelį-darželį, gavus to lopšelio-darželio prašymą, išsiunčiamos prašomų dokumentų kopijos.