TRAKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO ,,OBELĖLĖ“ DARBUOTOJŲ

2017M. III KETVIRČIO VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS

 Informacija apie Trakų lopšelio-darželio ,,Obelėlė“ darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu

 

Pareigybės pavadinimas

 

Priskaičiuotas vidutinis mėnesio darbo užmokestis (pareiginė alga, priedai) Eurais neatskaičius mokesčių
Direktorius 1109
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 965
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 574
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas – metodininkas 816
Direktoriaus pavaduotojas vaikų socialinės globos reikalams 703
Auklėtojas 626
Logopedas -metodininkas 732
Kūno kultūros mokytojas 665
Socialinis pedagogas 665
Vyriausiasis buhalteris 730
Slaugytojas 1,25 p. 652
Sekretorius-archyvaras 456
 virtuvės vadovė 430
Socialinis darbuotojas 565
Socialinio darbuotojo padėjėjas 550
Kitas personalas:

virėjas, sandėlininkas

auklėtojos padėjėjas, pastatų priežiūros darbininkas

valytojas, kiemsargis, virtuvės darbininkas

 

417

404

380