Asmens duomenų tvarkymo lopšelyje – darželyje taisyklės  Asmens-duomenų-tvarkymo lopšelyje – darželyje -taisyklės

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas  darbuotojų-darbo-apmokėjimo-sistemos-aprašas

Pedagogų etikos kodeksas pedagogų-etikos-kodeksas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui tvarkos aprašas socialinės-pedagoginės-pagalbos-teikimo-vaikui-tvarkos-aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas psichologinės-pagalbos-teikimo-tvarkos-aprašas

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas priešmokyklinio-ugdymo-tvarkos-aprašas

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo, tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

lygiu-galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

darbuotojų-asmens-duomenų-saugojimo-politika

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašas

darbuotojų darbo -apmokėjimo-sistemos aprašas

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka

smurto-ir-patyciu-prevencijos-tvarka-2017

Budinčios grupės darbo tvarka

budinčios-grupes-darbo-tvarka

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016-03-24 sprendimas Nr.S1-82 ,,Dėl atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Trakų rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo tvirtinimo ”  mokejimo-tvarka2016

 

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013-01-31 sprendimas Nr. S1-23 ,,Dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą tvarkos aprašo tvirtinimo”

vaiku-priemimo-tvarka-2013

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas

2011 m. kovo 17 d. Nr. IX-1281(Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nauja redakcija)

Valstybinė švietimo 2013 – 2022 metų strategija  (parsisiųsti Adobe .PDF formatu)

Lietuvos higienos norma HN 75: 2016 ,,Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio  ir (ar)  priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”

Lietuvos Higienos Normos HN75:2016 reikalavimai

Naudingos nuorodos:

www.smm.lt

www.ikimokyklinis.lt