LOPŠELIO- DARŽELIO ISTORIJA

1979m. Trakų  2- asis vaikų lopšelis darželis pradėjo veiklą;. Lopšelio- darželio atidarymas tuomet buvo svarbus įvykis Trakiškių  gyvenime. Įstaigą lanko virš 300 vaikų.

1994m. lopšelyje- darželyje  įkurtas socialinės globos skyrius, kuriame gyvena tėvų globos netekę Trakų rajono savivaldybės vaikai;

1997m.  parengta ir vykdoma lopšelio darželio- programa „Sveikas darželis“

1997m. lopšelis- darželis įsijungė į tarptautinį vaikų ugdymo projektą „Gera pradžia“,  įgyvendinantį Lietuvoje vykstančios švietimo reformos ir į vaiką orientuoto ugdymo idėjas;

1998m. lopšeliui- darželiui suteiktas  pavadinimas “Obelėlė”. Įrengta sporto salė.

2000m. pradėta vykdyti  tarptautinė programa „Zipio draugai“. Programos paskirtis –padėti vaikams įgyti gebėjimą įveikti jų gyvenime pasitaikančius sunkumus ar problemas. Atidaryta grupė vaikams nuo gimimo

2000m. pradėtas vykdyti priešmokyklinis vaikų ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis- padėti vaikui pasirengti sėkmingam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

2007m. parengta ir vykdoma lopšelio – darželio ikimokyklinio ugdymo programa “Obelėlė”, kuri grindžiama į vaiką orientuoto ugdymo idėjomis. Įsteigta budinčioji grupė.

2009m. lopšelis-darželis dalyvauja respublikiniame projekte „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“, finansuojamame ES struktūrinių fondų ir Trakų rajono savivaldybės lėšomis. Lopšelyje- darželyje yra 9 vaikų grupės, kurias  lanko 170 vaikų. Dirba 22 pedagogai,  kurių tarpe yra trys mokytojai metodininkai, keturi vyresnieji mokytojai, visi pedagogai turi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Lopšelio – darželio vadovai turi  antrąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.  

2011m. įvykdyta lopšelio – darželio renovacija.

2012m. lopšelis – darželis pripažintas sveikatą stiprinančia mokykla

2017m. uždaryta vaikų socialinės globos grupė

2017m. pratęstas sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos pažymėjimas penkeriems metams

2018m. atidaryta nauja grupė ikimokyklinio amžiaus vaikams