NUO 2020-09-01 CENTRALIZUOTAS VAIKŲ PRIĖMIMAS Į LOPŠELĮ – DARŽELĮ

Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimo  į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas

 

Vaikai priimami į įstaigą vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2013m. sausio 31d. sprendimu Nr.S1-23 ,,Dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo tvirtinimo”

Trakų rajono savivaldybės tarybos 2016-12-08d. sprendimu Nr.S1-284 ,,Dėl vaikų priėmimo į Trakų rajono savivaldybės mokyklas, vykdančias ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, tvarkos aprašo papildymo”

VAIKŲ PRIĖMIMO Į LOPŠELĮ – DARŽELĮ TVARKA:

 1. Vaikai į lopšelį – darželį priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimą ar vaiko gimimo įrašą, pažymą apie vaiko deklaruotą gyvenamąją vietą, prašymai registruojami žurnale.
 2. Visą informaciją apie vaikų priėmimą rengia ir skelbia lopšelio – darželio vadovas.
 3. Atsižvelgiant į ugdymo turinį, vaikų amžių ir poreikius, vaikai priimami į lopšelio grupes -1-3 metų amžiaus; darželio grupes -3-5/6 metų amžiaus; priešmokyklinio ugdymo grupes 5-6/7 metų amžiaus;
 4. Į priešmokyklinio ugdymo grupę priimami tie vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais  sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas tėvų prašymu gali būti teikiamas anksčiau, nuo 5 metu.
 5. Priimant vaikus į lopšelį – darželį, prioritetai teikiami neįgaliems vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, mokinių ir studentų, besimokančių dieniniuose mokyklų skyriuose, šeimoms kuriose auga 3 ir daugiau vaikų arba vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas.
 6. Vaikų grupės formuojamos kasmet iki rugpjūčio 31d. iš to paties arba įvairaus amžiaus vaikų: lopšelio grupėje nuo 1 iki 2 metų – ne daugiau kaip 10 vaikų, o nuo 2 iki 3 metų – ne daugiau kaip 15 vaikų; darželio grupėse – ne daugiau kaip 20 vaikų, priešmokyklinėse grupėse – ne daugiau kaip 20 vaikų.
 7. Integruojant specialiųjų poreikių vaikus į bendrojo ugdymo grupes taikomas koeficientas 2 vaikams, turintiems nežymių sutrikimų ir koeficientas 3 vaikams, turintiems kompleksinių sutrikimų.
 8. Švietimo pagalba skiriama vadovaujantis Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu, pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašu.
 9. Vaikai į lopšelį – darželį priimami visus metus esant laisvoms vietoms.
 10. Vaikų priėmimas į lopšelį – darželį įforminamas dvišale ugdymo sutartimi, kurioje aptariami lopšelio – darželio ir vaikų tėvų (globėjų, rūpintojų) įsipareigojimai bei jų nevykdymo pasekmės. Abu sutarties egzempliorius pasirašo lopšelio – darželio direktorius ir vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai). Vienas egzempliorius įteikiamas vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams), kitas segamas į vaiko asmens bylą.
 11. Ugdymo sutartys registruojamos bendroje lopšelio – darželio ugdymo sutarčių registracijos knygoje.
 12. Sudarius ugdymo sutartį, vaikas įtraukiamas į bendrąjį lopšelio – darželio sąrašą.
 13. Vaikų paskirstymas į grupes ir priėmimas į lopšelį – darželį įforminamas lopšelio – darželio direktoriaus įsakymu.
 14. Priimant vaiką į lopšelį – darželį ir vėliau, kasmet, iki rugsėjo 15d. tėvai turi pateikti įstaigai vaiko sveikatos pažymėjimą – forma Nr.027-1/a (būtina odontologo apžiūra).

KĄ DARYTI, KAD ADAPTACIJA PRAEITŲ LENGVIAU?

ką-daryti-kad-adaptacija-praeitų-lengviau