Viešojoje erdvėje pasklidus tikrovės neatitinkančiai informacijai dėl kilusių nesutarimų  Trakų vaikų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“, norime išreikšti savo poziciją.

Primename, kad nesutarimai kilo vienoje iš mūsų darželio vaikų grupių. Vieno iš auklėtinių mama Erika Slavinskaitė pareiškė, kad prieš jos sūnų smurtauja kitas berniukas.

Kai tik auklėtojai buvo pranešta apie galimą smurtą grupės viduje, ji nedelsdama ėmėsi veiksmų situacijai ištirti. Pažymėtina, kad auklėtoja grupėje niekada nebuvo pastebėjusi jokių smurto apraiškų, tačiau siekdama visapusiškai ištirti, ar prieš berniuką tikrai buvo panaudotas smurtas, pavedė darželio socialinei pedagogei stebėti grupės mikroklimatą. Taip pat kartu su darželio psichologe auklėtoja aptarė galimybę pasikalbėti su E. Slavinskaitės sūnumi, siekiant kuo objektyviau ir tiksliau ištirti situaciją. Vis dėlto vaiko mama prieštaravo, jog psichologė bendrautų su vaiku.

Nuo 2020 m. lapkričio 25 d. iki 2020 m. gruodžio 10 d. grupės veikloje dalyvavo ir darželio socialinė pedagogė, kuri stebėjo vaikų vidinį bendravimą, vykdė grupės mikroklimato stebėseną. Socialinė pedagogė jokių smurto atvejų neužfiksavo, netgi priešingai, pastebėjo, kad 2020 m. lapkričio 25 d. berniukas, kuris neva galėjo smurtauti, padėjo E. Slavinskaitės sūnui susirasti reikalingas priemones užduotims atlikti, sėdėjo šalia bei mandagiai bendravo.

Darželis dėjo maksimalias pastangas bei įvykdė visus darželio vidinių teisės aktų reikalavimus, jog būtų ištirtas šis įtarimas apie galimas patyčias. Jokių objektyvių aplinkybių, kurios leistų teigti, jog grupėje pasireiškia smurto atvejai, nenustatyta. Per mano vadovavimo 2 metų laikotarpį daugiau pranešimų apie galimus smurto atvejus darželyje nebuvo. Yra buvę pora atvejų, kai ikimokyklinių grupių vaikų tėvai kreipėsi dėl vaikų konfliktų grupėje. Geranoriškai tardamiesi ir bendradarbiaudami su šeimomis suradome vaikų  konfliktų sprendimo būdus.

Trakų lopšelyje-darželyje „Obelėlė“ vaikai niekuomet nebuvo skirstomi pagal jokius kriterijus ir visuomet kiekvienoje situacijoje buvo ir yra stengiamasi rasti reikiamą sprendimą. Vis dėlto šiuo atveju tėvai patys nenorėjo ieškoti sprendimų būdų ir visiškai atsisakė bendradarbiauti, o neva skriaudžiamo vaiko tėvas iš karto pareiškė, jog svarsto galimybę išeiti iš Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“.

Vaiko gerovės komisija praėjusių metų gruodžio 16 dieną vykusio posėdžio metu nutarė kreiptis į Trakų rajono Vaiko teisių apsaugos skyrių dėl galimai pažeidžiamos E. Slavinskaitės sūnaus teisės į švietimą ir švietimo pagalbą. Tai buvo padaryta ne siekiant įbauginti ar atkeršyti, kaip teigia vaiko mama, o tik vadovaujantis prioritetiniu vaiko teisių ir interesų apsaugos principu – ne tik darželis, bet ir visa visuomenė neturi būti abejingi, jeigu kyla abejonių dėl vaiko gerovės. Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai kalbėjo su tėvais apie ugdymo būtinybę ir svarbą.

Svarbu suprasti, jog daug geriau kreiptis pastebėjus tam tikrus nerimą keliančius požymius, nei paskui gailėtis, kad niekas nieko nedarė. Mano, kaip darželio vadovės, nuostata yra visada geranoriškai, diskutuojant ir bendradarbiaujant išspręsti visus kylančius klausimus ar nesklandumus. Mes, suaugusieji, dalyvaujantys vaiko ugdyme, visada turime susitarti ir susikalbėti,  kad užtikrintume kiekvieno vaiko gerovę ir ugdymą darželyje. Tam, be abejo, yra būtinas abiejų šalių geranoriškumas ir bendradarbiavimas. Kai sprendžiant klausimus dialogas tampa vienos šalies monologu, vaiko gerovė lieka antrame plane.

Aldona Degutienė

Trakų lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorė

 

Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu | Trakų rajono savivaldybė (trakai.lt)

Priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas elektroniniu būdu

Informuojame, kad prašymus į Trakų rajono švietimo įstaigas jau galima teikti per Centralizuoto priėmimo į švietimo įstaigas internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt.

Vaikai į švietimo įstaigas Trakų rajono savivaldybėje priimami eilės tvarka pagal tėvų (globėjų) pateiktus prašymus vadovaujantis Trakų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 9 d. sprendimu Nr. S1E-61 „Centralizuoto vaikų ir mokinių priėmimas į Trakų rajono savivaldybės švietimo įstaigas tvarkos aprašas“.

Priėmimo tvarkos aprašas, prašymo formos skelbiamos:

 • Centralizuoto priėmimo į Trakų rajono švietimo įstaigas internetinėje svetainėje https://mokykla.trakai.lt
 • Savivaldybės interneto svetainėje trakai.lt
 • Švietimo įstaigų internetinėse svetainėse.

Teikiant prašymus per internetinę svetainę https://mokykla.trakai.lt yra reikalingas prisijungimas per Elektroninių valdžios vartų (t.y. reikalingas mobilus parašas, elektroninė bankininkystė, Registrų centro sertifikuota USB laikmena ir kt.). Atkreipiame dėmesį, kad prašymai užregistruojami tik tuomet, kuomet yra pateikiami visi reikalingi dokumentai. Prašymo būseną tėvai ir globėjai gali sekti prisijungę prie internetinės svetainės paskyros „Tėvams“. Apie su prašymu susijusius įvykius, tėvai bus informuojami pagal pasirinktą informavimo būdą.

Jeigu tėvai neturi galimybių užsiregistruoti elektroniniu būdu, prašymus lankyti Trakų rajono švietimo įstaigas gali teikti ir fiziškai, pasirinktoje švietimo įstaigoje.

Pagrindinis prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • nuo sausio 15 d. iki kovo 1 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas (2021 metais priėmimas pratęsiamas iki 2021 m. balandžio 1 d.).
 • nuo balandžio 1 d. iki gegužės 1 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

Papildomas prašymų priėmimas į švietimo įstaigas vykdomas kiekvienais kalendoriniais metais:

 • prašymai į ikimokyklinio ugdymo programas registruojami nuolat;
 • rugpjūčio 15–31 d. vykdomas priėmimas į priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas;
 • nuo rugpjūčio 25 d. iki rugsėjo 5 d. vykdomas priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo (Trakų meno ir Rūdiškių muzikos) mokyklas.

Po nurodytų terminų prašymų priėmimas į laisvas vietas klasėse per mokslo metus organizuojamas pavieniais atvejais.

Atsakingi asmenys:

Dorota Vaičiūnė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Švietimo skyriaus specialistė

Tel. 8 528 55604

El. p. dorota.vaiciune@trakai.lt

 

 

 

Techniniais klausimais:

Dalia Gustaitė

Trakų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus

Vyriausioji specialistė

tel. (8 528) 58 323

El. p.: dalia.gustaite@trakai.lt

Švietimo įstaigos atsakingas asmuo

Sekretorė Nina Pavlova

tel. (8 528) 55817

El. p.: info@trakuobelele.lt

 

Trakų lopšelyje – darželyje ,,Obelėlė” 2020-12-17 d. vienai ikimokyklinio ugdymo mokytojai nustatytas COVID-19 susirgimas. Visi asmenys turėję kontaktą informuoti, saviizoliuojasi. Visose darželio patalpose šiandien nuo 17.30 val. bus vykdoma dezinfekcija šaltu rūku. Darželis (išskyrus vieną grupę) nuo rytojaus ryto dirbs įprastai.  Laikinai vienos grupės vaikams nuo 2020 m. gruodžio 18 d. vykdomas nuotolinis ugdymas.

Direktorė  Aldona Degutienė

122179906_3744927395519923_6327746285440463676_n

Gruodžio 13-ąją šalies Vyriausybė pratęsė karantiną iki kitų metų sausio 31 dienos, o nuo gruodžio 16 dienos įsigalioja žymiai griežtesni ribojimai nei buvo iki šiol.

 • Draudžiamas nebūtinasis judėjimas tarp savivaldybių, apribojamas žmonių išvykimas iš namų be svarbios priežasties. Leidžiama išvykti už savivaldybės teritorijos ribų, kai vykstama į darbą, laidotuves, dėl būtinosios medicinos pagalbos ar į sau priklausančius namus kitoje savivaldybėje.
 • Dalis parduotuvių (ne maisto prekių), grožio salonai, kirpyklos nedirbs.
 • Draudžiama daugiau nei vienos šeimos ar namo ūkio artimi kontaktai, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai reikia suteikti pagalbą, prižiūrėti sergančius ar negalinčius savimi pasirūpinti asmenis.
 • Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo  nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Išsamiau: https://lrv.lt/lt/naujienos/su-covid-19-susije-ribojimai-informacija-atnaujinta-2020-m-gruodzio-13-d

Mes, Trakų lopšelio – darželio ,,Obelėlė” vaikai, toliau dalyvaudami respublikiniame projekte ,,Žaidimai moko” supratome, kad žaisdami mes mokomės būti TO-LE-RAN-TIŠ-KAIS. Logopedė Ramunė išmokė ištarti ilgą žodį TO-LE-RAN-CI-JA. Sužinojome, ką šis žodis reiškia. Suskaičiavome, kiek yra skiemenų šiame ilgame žodyje, suradome atitinkamą skaitmenį 5. Nustatėme pirmą žodžio garsą, sudėjome raidę T iš pagaliukų, rašėme raidę ,,Ore”, ,,Ant stalo”.  Sugalvojome kitų žodžių, prasidedančių raide T: TĖTĖ, TETA, TIESA, TEISINGUMAS, TRĄSA, TOBULA, TRAKAI, TAMSA …. TOLERANCIJA. Projekto ,,Žaidimai moko” užduotis – sukurti žmogeliuką iš popierinių juostelių ar pagaliukų. Pirmiausia, pakartojome elgesio taisykles kerpant žirklėmis, prisiminėme geometrinių figūrų pavadinimus, ir nusiteikėm kūrybai: karpėm, klijavom, dėliojom, piešėm, fantazavom, daug daug kalbėjom …

1 2 3 14