VADOVAUJANTIS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO2020M.RUGSĖJO25D. SPRENDIMU NR.V-2118 ,,DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020M.BIRŽELIO 16D. SPRENDIMO NR.V-1487 ,,DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ” PAKEITIMO” 1.11 PUNKTU,

PAŠALINIAI ASMENYS Į ĮSTAIGĄ NEĮLEIDŽIAMI, 

IŠSKYRUS ATVEJUS, KAI JIE PALYDI/PASITINKA VAIKUS, TEIKIA PASLAUGAS, BŪTINAS UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMUI AR VYKDO VALSTYBĖS FUNKCIJAS.

DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO IR KITAIS KLAUSIMAIS PRAŠOME KREIPTIS:

TEL. 8 528 55817, EL.P. info@trakuobelele.lt